Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanmaktadır.

Verimlilik Artırıcı Proje destekleri, işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlattıkları projelerini Genel Müdürlüğe sunmaktadır.
Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden faydalanabilmektedir.
 

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Desteklerinden Yararlanacak Endüstriyel İşletmelerin Aşağıdaki Koşulları Sağlaması Gerekmektedir:

 1. Endüstriyel İşletmenin Enerji Bakanlığı veri tabanında (ENVER PORTAL) kayıtlı olması,
 2. Enerji yöneticisinin bulunması,
 3. Enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) iletilmiş olması,
 4. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olması veya bu konuda çalışmalara başlamış olması,

 

Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’in üzerinde ve yukarıdaki koşulları sağlayan her endüstriyel işletme, YEGM tarafından yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanı Şirketinin hazırlamış olduğu VAP DOSYASI ile hibelerden yararlanabilmek için başvuru yapabilmektedir.
Başvurular aynı anda en fazla 5 proje ile yapılabilmektedir. Proje yatırım tutarı en fazla 1 milyon TL olan projeler  %30 oranında desteklenmektedir. Basit bir hesapla 5 adet enerji verimliliği projesi için 5 milyon TL’lik yatırım tutarına karşılık 1,5 milyon TL’lik hibe alma fırsatı bulunmaktadır.
 

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) TEŞVİKLERİ İÇİN EVD FİRMALARINA DÜŞEN SORUMLULUKLAR:

 • VAP dosyasının ölçümlerinin yapılması,
 • Fizibilite çalışmasının hazırlanması,
 • Tesis tarafından gönderilen tüm belgelerin VAP dosyasına işlenmesi,
 • Tesise YEGM’ye teslim etmeleri için dosyanın nihai halinin gönderilmesi,
 • Başvuru kabulunden sonra YEGM tarafından gerçekleştirilen mevcut durumun tespiti toplantısına katılarak ölçümleri tekrarlaması,
 • Proje hibeye hak kazandıktan sonra tasarrufun tespiti için YEGM ziyaretine katılması,

 

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) TEŞVİKLERİ İÇİN ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERE DÜŞEN SORUMLULUKLAR

 • VAP başvuru koşullarını sağlaması,
 • VAP başvuru dosyasının sanayide yetkilendirilmiş bir EVD Şirketine hazırlatılması,
 • Yapılacak yatırım kapsamının tesis tarafından belirlenmesi ve söz konusu yatırım için tedarikçilerden teklif toplanması,
 • VAP işletme formunun açık bir şekilde doldurulması,
 • VAP dosyasına ek olacak belgelerin hazırlanması,
 • Proje dosyasının eksiksiz olarak YEGM’ne iletilmesi.

 

Genel Müdürlüğe desteklenmesi için sunulan projelerde, proje hazırlanması ile hizmetin başvuru sahibi endüstriyel işletmenin faaliyette bulunduğu alt sektörün uzmanı olan şirketten alınması halinde, hizmet bedeli Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde destek kapsamına dahil edilmektedir.

VAP’ın uygulanması durumunda verimlilik artışının VAP başvuru dosyasında uygulama sonrası kontrol kısmında tarif edildiği şekilde kontrolünün yapılarak ispatının sağlanması gerekmektedir. Ancak uygulama sonrası kontrolü yapılarak YEGM tarafından kabul edilen VAP projeleri, teşvik alma sürecinine başlayabilir.